નોકરીની ખાલી જગ્યા

job-vacancy

પોસ્ટ નું નામ :- 

અનુભવ:- ___ વર્ષનો જરૂરી

અભિયાસ:- ___ પાસ

પગાર:- 

અરજી માટે વેબસાઈડ www.parichaytalks.com