પરિવર્તનની લહેરમાં માણસની ગતિ કઈ તરફ જાય છે??

કોલમનું નામ :- “ થોડાંમાં ઘણું “ લેખકનું નામ :- “ વનિતા રાઠોડ “ – રાજકોટ…