આરતીબેન વેગડા મોટા દડવા ગામે સી.આર.સી કો-ઓર્ડીનેટરનો જીવન પરિચય.

      આરતીબેન વેગડા ગામ મોટા દડવા તાલુકો ગોંડલ જીલ્લો રાજકોટ,ક્વોલિફિકેશન પીટીસી, એમએ, એમએડ, એલએલબી, અને હાલમાં પી.એચડી શરૂ છે, એજ્યુકેશન…