લસણના ફોતરાં સ્કીન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે.

        શિયાળાની સિઝનમાં લસણનુ વધુ સેવન કરવામાં આવે છે. તેમાં તાસીર ગરમ હોય…