ગુજરાત સરકારની બસોમાં “વિશ્વામિત્રી, શેત્રુંજય, પાવાગઢ, દમણ, ભુજ” આવા શબ્દો કેમ લખેલા હોય છે ? મેળવો માહિતી.

ગુજરાત સરકારની બસોમાં “વિશ્વામિત્રી, આશ્રમ, સૂર્યનગરી, શેત્રુંજય, પાવાગઢ, દમણ ગંગા, ભુજ” આવા શબ્દો કેમ લખેલા હોય છે ?, ગુજરાતમાં સરકારી બસોને GSRTC ઓપરેટ કરે છે અને…