ભાવનગરના નવાગામની પ્રાથમિક શાળાના નવા ઓરડાનું ભૂમિ પૂજન

ભાવનગરના નવાગામની પ્રાથમિક શાળાના નવા ઓરડાનું ભૂમિ પૂજન. તા. 29/12/21 – બુધવારના રોજ નવાગામ પ્રાથમિક શાળામાં…

શ્રી પદમપુર પંચાયતી પ્રાથમિક શાળામાં બાળમેળો અને લાઈફ સ્કીલ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

શ્રી પદમપુર પંચાયતી પ્રાથમિક શાળા. તા. માંડવી (કચ્છ )……… તા.30-12-2021 અને તા.31-12-2021 ના રોજ પદમપુર પંચાયતી…

મહુવા તાલુકાના વડલી ગામે બાળ મેળાનો કાર્યક્રમ યોજાયો.

શ્રી વડલી પ્રા. શાળામાં બાળમેળા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.જેમાં ખાસ કરીને બાળકોનું ટેલેન્ટ,સમજણ અને બુદ્ધિથી…