જયવંતસિંહ સોલંકીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ.

જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ જયવંતસિંહ સોલંકી

ગામ :- પીંગળી,તા.તળાજા,જી.ભાવનગર.

જન્મ તા :- 2-8-22

જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવવા સંપર્ક કરો M. No :- 93759 12000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *