પળવારમાં આ શું થઈ ગયું… કવિયત્રી : – હેતલ.જોષી… રાજકોટ

પળવારમાં આ શું થઈ ગયું.. હેતલ. જોષી… રાજકોટ પળવારમાં આ શું થઈ ગયું… ક્ષણો ખુશીઓની વીતતી…